Stadgar för Föreningen PRO Folkhögskola

885500-7228

Senast reviderade 2021-04-23

1  § Föreningens namn och säte

Föreningens namn är PRO Folkhögskola. Föreningen har sitt säte i Gysinge, Sandvikens kommun. Pensionärernas Riksorganisation är huvudintressent i föreningen.

2  § Ändamål, uppgift

Föreningens ändamål är att genom bildningsverksamhet medverka till att stärka demokratiska värden och ett livslångt lärande och inom den ramen tillvarata pensionärernas intressen.

Föreningen har till uppgift:

att bedriva folkhögskoleverksamhet och därmed förknippad kursgårdsverksamhet
att låta de demokratiska värderingar som kännetecknar medlemsorganisationerna, genomsyra det pedagogiska arbetet
att i övrigt bedriva:
1. allmän vuxenutbildning för att stimulera deltagarnas personliga utveckling och aktivt samhällsengagemang
2. utbildningar som syftar till att bredda kulturintresset, öka delaktigheten i kulturlivet och främja deltagarnas egen skapande verksamhet
3. utbildningar som inspirerar till friskvård och hälsa med naturen i Gysinge som resurs
4. funktionsutbildning för medlemsorganisationernas intressepolitiska och organisatoriska utveckling

 

3  § Medlemmar, medlemsavgifter

Medlemskap kan förutom av PRO och dess distrikt sökas av närstående pensionärsorganisationer. Medlemskap beviljas av årsmötet.

Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet året innan avgiftsåret. Medlemsorganisation erlägger avgift till föreningen i förhållande till antalet medlemmar. Härvid skall hänsyn till dubbelanslutning inte tas.

Avgiftsgrundande medlemsantal är det antal som gäller per den 31 december året före avgiftsåret. Medlemsorganisation är skyldig att senast den 15 februari avgiftsåret meddela föreningen antalet medlemmar. Medlemsavgift erläggs senast den 31 mars avgiftsåret.

4  § Organisation

Föreningens organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Styrelsen kan inom sig inrätta arbetsutskott och beslutar i så fall om vilka ärenden som skall delegeras till utskottet.

5  § Årsmöte och extra årsmöte

1  mom. Ombud till årsmöte och extra årsmöte

Ombud till årsmöte respektive extra årsmöte utses av medlemsorganisationerna; ett ombud per påbörjat antal 50 000 medlemmar i varje medlemsorganisation. Antalet ombud beräknas med medlemsantalet per den 31 december året före verksamhetsåret som grund. Vilka ombud som har utsetts skall meddelas föreningen senast den 31 mars. Ombudsvalet gäller såväl årsmöte som ev. extra årsmöte.

2  mom. Årsmötet

Föreningens årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse till årsmötet utsändes av styrelsen senast två månader före mötet. Till årsmötet ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna året.

Motion till årsmötet kan väckas av föreningsmedlem och insändas till styrelsen senast den 31 januari. Motioner skall tillsammans med styrelsens utlåtande över dessa, övriga förslag från styrelsen, samt övriga årsmöteshandlingar, utsändas till ombuden senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande
2. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Nya medlemsorganisationer
5. Medlemsavgiften
6. Verksamhetsplan och budget
7. Val av styrelse och ersättare
8. Val av revisorer och ersättare
9. Val av valberedning om tre personer där sammankallande skall komma från PRO Riksorganisation
10. Motioner och utlåtanden över dessa, samt förslag från styrelsen

Ombud som har varit ledamot av styrelsen under verksamhetsåret har inte rösträtt vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

3  mom. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om en enig styrelse, eller 2/3 av medlemmarna så påkallat. Extra årsmöte skall även påkallas om de valda revisorerna gör framställning om detta.

Extra årsmöte får endast behandla de frågor som föranlett dess inkallande.

Vid extra årsmöte fastställer styrelsen tider för kallelse, motioners inlämnande m.m.

4  mom. Omröstningar

Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Vid omröstning gäller enkel majoritet, utom i personval, där relativ majoritet gäller. Personval sker, om någon så begär, med sluten omröstning.

Vid lika röstetal i öppen omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

6 § Styrelse

1  mom. Styrelsens uppgift

Styrelsen har i enlighet med dessa stadgar och beslut av årsmöte eller extra årsmöte ansvar för att leda och samordna föreningens verksamhet. Styrelsens uppgift är därvid:

att ansvara för driften av folkhögskolans verksamheter och dess ekonomi
att fastställa folkhögskolans målstyrnings- och utvärderingsdokument att  årligen upprätta förslag till
verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter
att årligen upprätta förslag till verksamhetsplan, budget och
medlemsavgifter
att besluta om arbets- och delegationsordning för folkhögskolan
att till årsmötet framlägga berättelse över det gångna årets verksamhet och förvaltning
att anställa rektor

2  mom. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sju ledamöter och två ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet på ett år och skall nomineras av PRO Riksorganisation. Ledamöter nominerade av PRO Riksorganisation och PRO distrikten skall utgöra majoritet i styrelsen. De sex ordinarie ledamöterna har en mandattid på två år. Hälften av ledamöterna utses på ett år vid det första årsmötet. Suppleanter väljs på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Om styrelsen inrättar arbetsutskott skall detta bestå av tre ledamöter. Ersättare för utskottets ledamöter skall inte utses.

Till styrelsen adjungeras två personalrepresentanter med yttranderätt och informationsrätt. Övrig adjungering beslutas av styrelsen.

3  mom. Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så begär, dock minst tre gånger per år.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras på ordförandens ansvar.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna, eller tjänstgörande ersättare, är närvarande. För omröstning i styrelsen gäller 5 §, 4 mom.

4  mom. Rektors ansvar

Rektor svarar inför styrelsen för den löpande verksamheten vid folkhögskolan och för fortlöpande ekonomisk uppföljning. Rektor är föredragande i styrelsen.

 

7  § Revision

För granskning av föreningens verksamhet väljer årsmötet två revisorer, samt två ersättare för dessa. De förtroendevalda revisorerna beslutar efter upphandling om val av en auktoriserad revisor eller revisionsbolag. Revisorerna avger till årsmötet utlåtande över styrelsens verksamhet och räkenskaper under föregående år.

 

8  § Allmänna bestämmelser

1  mom. Medlems utträde

Utträde ur föreningen sker per kalenderårsskifte. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall säja upp sitt medlemskap senast den 31 augusti.

2  mom. Stadgeändring

Ändringen av dessa stadgar kan beslutas av två årsmöten med minst tre månaders mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Stadgeändring träder omedelbart i kraft efter årsmötets beslut, eller vid en senare tidpunkt som särskilt beslutas.

10 § Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande fattas av föreningens årsmöte med ¾ majoritet, eller av två årsmöten med minst tre månaders mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar och skulder fördelas på medlemmarna i förhållande till respektive organisations medlemsantal.

PRO Folkhögskolas stadgar i pdf-format