Här är PRO:s debattartikel som SvD inte vill publicera

Här är PRO:s debattartikel som SvD inte vill publicera

Svenska Dagbladet har i flera artiklar gett sina läsare en bild av att PRO:s ledning har misskött ekonomin och fattat oansvariga beslut, bland annat när det gäller PRO:s Folkhögskola i Gysinge i Gästrikland. Anklagelserna är allvarliga på grund av det stora ansvar som vi har för att leda en av landets största folkrörelseorganisationer. Men sanningen är att bilden är felaktig. Det skriver Christina Tallberg, ordförande i PRO, och Johanna Hållén, förbundssekreterare i PRO.

PRO är med 350 000 medlemmar Sveriges största pensionärsorganisation, och utgör en viktig mötesplats för landets äldre. PRO är också en viktig samhällsaktör som enträget driver frågor som berör landets äldre. Vi har fått stort gehör i den politiska debatten, inte minst för frågan om att slopa den orättvisa pensionärsskatten. På PRO:s Folkhögskola i Gysinge utbildar sig tusentals medlemmar varje år inom många skilda områden. Skolan är unik genom att den drivs av pensionärer för pensionärer.

Folkhögskolan är inrymd i Gysinge herrgård, en stor fastighet vid Dalälven som PRO fått i gåva av byggherren Anders Diös. I Svenska Dagbladets artiklar framstår det som graverande att PRO har renoverat fastighetens kök och matsal för 12 miljoner kronor, att vi köpt intilliggande byggnader för högre pris än herrgårdens marknadsvärde och att vi hyresfritt upplåter en av dessa för länsstyrelsens utställning om den intilliggande nationalparken.

Ett huvudresonemang i Svenska Dagbladets artiklar handlar om att ställa våra investeringskostnader mot marknadsmässiga värderingar av fastigheterna. Men det är bara för den som äger fastigheter för att spekulera som marknadsvärdet är ensamt avgörande vid beslut om investeringar. Att en stor herrgård i Gästrikland är svårsåld är inte nödvändigtvis ett argument mot att investera i Gysinges framtid. PRO äger inte fastigheten i Gysinge för att tjäna pengar, utan för att i många år framöver fortsätta erbjuda äldre en inspirerande plats för utbildning och möten.

De investeringar som nu kritiseras ligger flera år tillbaka i tiden och beslutades av tidigare ledningar för PRO. I backspegeln kan man alltid ifrågasätta tidigare beslut. Särskilt allvarligt framstår det att vi tycks ha missat möjligheten att få tillbaka 2,2 miljoner kronor för moms i samband med köpet av de intilliggande lokalerna. Men utifrån den kunskap vi har i dag ser vi ingen anledning att tro annat än att våra företrädare har agerat med PRO:s medlemmars bästa för ögonen.

I likhet med flera andra folkrörelseorganisationer möter PRO stora utmaningar och vi måste anpassa oss till nya ekonomiska förutsättningar – utan att tappa styrfart i verksamheten och påverkansarbetet. Därför har vi under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att anpassa hela PRO:s verksamhet till denna nya verklighet.

Bland förändringarna finns att rikskansliet har flyttat till mindre och betydligt billigare lokaler. Flera vakanser på kansliet har inte tillsatts. Vi har gjort vår resepolicy mer restriktiv och ingångna avtal ses över, däribland avtalet med länsstyrelsen Gävleborg om hyresfria lokaler i Gysinge.

Som ett led i PRO:s förändringsarbete lyftes frågan om Gysinges framtid på vår kongress i juni i år. Till grund för beslutet låg en rapport där fyra alternativ undersöktes noggrant: att sälja eller skänka bort fastigheten, att tomställa lokalerna, att fortsätta driva Gysinge utan åtgärder samt att ta fram en femårig utvecklingsplan. Kongressen, som utses av medlemmarna och är PRO:s högsta beslutande organ, beslöt efter diskussion att utveckla Gysinge och satsa på folkhögskolan.

Svenska Dagbladet ifrågasätter även andra delar av PRO:s ekonomiska förvaltning. Att medlemsavgiften till PRO:s riksorganisation efter kongressbeslut nu höjs med 20 kronor per år, 1 krona och 70 öre per månad, framställs som ett upprörande resultat av oansvariga beslut. Verkligheten är att detta är den första höjningen av medlemsavgiften sedan 2008.

Vidare påstås att ”PRO täcker underskott med forskningspengar”. Anklagelsen syftar på att PRO:s styrelse låtit vår äldreforskningsfond finansiera en konferens där deltagarna tog del av rapporter baserade på forskning och diskuterade äldrefrågor. Styrelsen ansåg att konferensen överensstämde med fondens syfte om att bidra till äldreforskning och beviljade därför pengarna.

I beskrivningen av PRO:s ekonomiska problem påstår Svenska Dagbladet att vår kongressfond ”vid årsskiftet väntas vara tömd på tillgångar”. Kongressfonden är vårt bokföringsmässiga sätt att årligen reservera pengar för kommande kongresser. Eftersom PRO höll kongress i somras är det naturligt att kongressfonden nu är tom – pengarna har använts till det de var avsedda för.

Sammantaget har Svenska Dagbladet fel när de antyder att det är en skandal att höja medlemsavgiften i takt med inflationen, att låta forskningspengar bekosta tillgodogörande av forskning och att använda budgeterade medel enligt plan. Tidningen beskriver investeringar i en fastighet som självklart huvudlösa för att de kanske inte kan hämtas hem vid en försäljning, när det inte alls är syftet.

PRO:s ledning är inte felfri, och det är bra att medierna granskar vår verksamhet. Men den svartmålning som Svenska Dagbladet gjort av PRO är missvisande.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO

 

Här kan du se debattartikeln på pro.se, där den först publicerades. 

Här kan du läsa det brev som gick ut till PRO:s medlemmar.

Här är länk till frågor och svar med anledning av medias frågor.